Hoppa till sidans innehåll

Antidoping


På denna sida hittar du Svenska Boxningsförbundets Antidopingprogram som omfattar utövare, tränare, ledare, föreningar, distrikt.

Programmet är uppbyggt med dels en Policy och programdel men också en del med handlingsplan. 

Båda dessa dokument hittar ni som filer nedan.

Från och med den 1 januari 2021 organiseras allt antidopingarbete i Sverige av Svensk Antidoping.

Länk till Svensk Antidoping

Svenska Boxningsförbundets Antidopingprogram och policy 

1. Bakgrund

Svenska Boxningsförbundet tar aktivt avstånd från doping i alla dess former och vill med detta program tydliggöra användandet av programmet.

- Svensk idrott har implementerat World Anti-Doping Code genom idrottens antidopingreglemente och RF:s stadgar. Genom programmet bidrar SBF till en ökad internationell harmonisering kring det förebyggande och kontrollerande arbetet kring doping. 

-  Alla idrottsutövare är skyldiga att känna till dopingreglerna samt förstå att intag av kosttillskott alltid sker på egen risk. Alla idrottsledare är också skyldiga att känna till gällande regler samt medverka till att dopingkontroller kan genomföras.

-  Om dopingfall skulle förekomma så blir det enklare för SBF som förbund att hantera om det finns ett åtgärdsprogram att stödja sig på. Detta genom ökad kunskap och medvetenhet som ett antidopingprogram skapar men också genom den förebyggande effekt som ett antidopingprogram har gällande dopingfall som beror på okunskap.

-  Dessutom är ett antidopingprogram viktigt för att möjliggöra för svensk idrott att kunna följa världsantidopingkoden och dess obligatoriska standarder. Genom att SBF har ett eget antidopingprogram bidrar vi till, genom kunskap om regler och attityder mot doping, att svensk idrotts arbete gentemot doping sprids och upprätthålls.

Programmet riktar sig till:

-  Ledare i våra olika landslag som genom programmet ska kunna förstå vad som förväntas av dem när det kommer till antidopingarbete. Kunskap om antidopingregler, hur de ska arbeta för att säkerställa att alla idrottsutövare i landslag förstår hur de ska hantera intag av läkemedel samt vistelserapportering och dopingkontroller.

-  Utövare av boxning i Sverige. Detta gäller boxare som tränar och tävlar inom föreningar anslutna till SBF genom medlemskap.

-  Tränare och ledare på klubbnivå ska via antidopingprogrammet informeras om vad som förväntas av dem när det gäller antidoping. De ska också få reda på vilka hjälpmedel som finns för att föreningen ska kunna skapa en egen handlingsplan och beredskapsplan som också kan hjälpa föreningens idrottsutövare att förstå sin skyldighet att känna till dopingregler och vad det innebär i praktiken.

2. Organisation

Ansvarig för antidopingfrågor är Svenska Boxningsförbundets sportsligt ansvarige, idag med titeln Sportchef, med bistånd av kansliet. Sportchefen i förbundet är också ansvarig för kontakter gentemot Svensk Antidoping.

SBF:s läkaransvarige har ett ansvar gentemot utövare och medlemsföreningar att hålla sig och förbundet uppdaterat gällande föreskrifter, regler och medicinska delar i antidopingarbetet samt delta vid landslagssamlingar.

Förbundskoordinatorn på SBF:s kansli bistår med att uppdatera information genom förbundets kommunikationskanaler, såsom hemsida och hanterar ärenden kring dopingfrågor.

Förbundskoordinatorn ansvarar också för att uppdatera utbildningsmaterial, genomföra översyn av samt följa upp antidopingprogrammet.

SBF:s internationella specialförbund – AIBA, har i sitt antidopingprogram ett starkt fokus på utbildning och kontroller av utövare. Det internationella förbundet har också ett program för att skapa en ren idrott där man kan rapportera vid misstanke eller bevis för doping för att hålla idrotten ren.

En annan del av AIBA:s dopingarbete kretsar kring förebyggande och utbildande arbete, med ett antal program och utbildningar för aktiva och ledare inom området antidoping och det regelverk som finns kring vad som gäller vid dispenser för användning av dopingklassade läkemedel för de som behöver använda dem av medicinska skäl och tillstånd.

3.  Juridiska aspekter

I Idrottens antidopingreglemente beskrivs vad som är förseelser mot dopingreglerna. Vilken bevisföring som krävs, påföljder vid bruk av doping och handläggning av dopingärenden.

SBF har i dagsläget inga avtal eller liknande försäkringar från sina landslag och övriga elitidrottare inom sporten. Medlemmar inom Svenska Boxningsförbundet och dess medlemsföreningar förväntas ta avstånd från all form av doping, att känna till gällande regler för doping och varje individs ansvar för vad individen stoppar i sig samt skyldigheten att berätta om bruk av läkemedel och kosttillskott.

4.  Dopingkontroller

Vi ska löpande informera Svensk Antidoping om kommande träningsläger och större tävlingar nationellt så att tester kan komma att genomföras på utövare tillhörande landslagsnivå eller strax under landslagsnivå, i såväl senior, junior och ungdom, något som är en skyldighet gentemot Dopingkommissionen, men som också är viktigt för oss i vårt antidopingsarbete.

SBF kommer också bjuda in Svensk Antidoping till landslagsträffar för att där ge möjlighet att informera de aktiva gällande antidopingarbete, tester, dopingklassade substanser samt juridiska aspekter kring doping.

Det kan även i vissa fall förekomma att SBF i samband med läger begär extra dopingkontroller av sina aktiva.

SBF och föreningar kan beställa kontroller vid behov.

Mer information om dopingkontroller hittar ni här

5.  Information och utbildning

SBF har ett ansvar att förmedla information om dopingregler till sina anslutna föreningar och utövare. Ansvaret sträcker sig också till utbildning av personer på strategiska poster i förbundets organisation. SBF har att tillse att ansvariga i föreningar med elitverksamhet eller elitidrottsutövare har uppdaterad, grundläggande kunskap om dopingregler och konsekvenser av regelbrott.

Via våra tränarutbildningar får tränare på alla nivåer grundläggande information gällande doping och arbete mot doping. SBF menar dock att kunskapen generellt sett behöver ökas inom dess medlemsföreningar och hos dess utövare gällande dopinglistan, kontroller, dispenser och RF:s antidopingarbete. Det pågår ett gott preventivt arbete men kunskapen kan alltid förbättras för att arbeta förebyggande. Vi gör bedömningen att attityden gentemot otillåtna preparat och doping är god, det vill saga att det är något som föreningar aktivt tar avstånd från och arbetar emot.

Vi vill arbeta aktivt för att öka kunskapen över hela linjen gällande dessa frågor. Landslagsaktiva utövare och aktiva i utvecklingstrupp samt deras ledare och tränare skall utbildas i samband med landslagssamlingar, detta gäller kategorierna senior, junior och ungdom.

Tränare för andra aktiva, som tävlingsboxare under elit, ungdomar och motionärer, skall utbildas under våra tränarutbildningar och i föreningar i samband med föreningsträffar i distrikten. Uppnådd kunskap efter utbildningar är en kunskap om dopinglistan, dopingkontroller och tester, vistelserapportering, dopingregler, dispensregler och ansvar kring doping. Utbildningarna skall leda till en nolltolerans attitydsmässigt gentemot användandet av preparat och en generellt kritisk hållning till kosttillskott och olika preparat samtidigt som individens ansvar framhålls i dopingarbetet.

6.  Kosttillskott och läkemedel

Avseende kosttillskott så finns det inga belägg för att en individ som tränar och har en vanlig allsidig, kosthållning behöver inta extra näring i form av kosttillskott. SBF avråder därför från bruk av kosttillskott, annat än på rent medicinska grunder. Då kvalitetskontrollen på vissa kosttillskott kan vara bristfällig och okänd så är det följdenligt svårt att alltid veta vad preparaten innehåller. Kosttillskott brukas därför på egen risk.

För alla individer är det viktigt att vara medveten om att vissa läkemedel är klassade som dopingpreparat och därmed är förbjudna i samband med träning och/eller tävling.

Länk till Svensk Antidopings Information om kosttillskott

Gällande läkemedel så hänvisar vi först och främst till RF:s sökhjälpsverktyg “Röd-Gröna listan” för enkel egenkontroll av eventuella läkemedel som används. Där får man reda på om preparatet är förbjudet eller tillåtet att använda enligt de regler som tillämpas i Sverige. Det ska dock sägas att detta är ett sökverktyg för assistans och ingen dopinglista i juridisk mening. Sökverktyget omfattar enbart läkemedel som säljs i Sverige för bruk av människor.

Länk till Röd-Gröna listan

Den internationella dopinglistan som ges ut av WADA är det grundläggande dokumentet gällande dopingklassade preparat och viktigt att stämma av gentemot vid bruk av läkemedel under korta eller längre perioder. Dopinglistan finns att tillgå på Riksidrottsförbundets hemsida. 

Länk till WADA:s dopinglista

Tala alltid med din läkare vid utskrift av medicin/mediciner.

7.  Dispens

Möjligheten att söka dispens från reglerna har tillkommit för att idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna delta och utöva sin idrott. Dispensreglerna för svensk idrott är anpassade efter kraven i “The World Anti-Doping Code”. Alla idrottsutövare som använder dopingklassade preparat eller substanser och är på hög nivå, enligt gällande definition, ska söka individuell dispens så snart behandling med aktuellt läkemedel inleds eller planeras. Detta gäller oavsett substans eller preparat.

I dispensansökan skall anges:

  1. Medicinsk historia
  2. Undersökningsfynd
  3. Eventuella laboratorieprover som stödjer diagnosen

Behovet av att söka dispens och tillvägagångssätt varierar utifrån vilken nivå den aktiva idrottar på, om man är internationellt aktiv och tävlar och vilket läkemedel som används. Mer information kring nivåer och läkemedel hittas på RF:s hemsida under länken “Behöver jag söka dispens”.

Länk till Svensk Antidopings hemsida gällande dispenser 

Observera att det kan finnas tillfällen vid internationella tävlingar då den aktiva måste ansöka om dispens även hos det internationella förbundet. Ansökan skall göras i god tid innan tävling. 

Internationellt kallas dispensen för TUE (Therapeutic Use Exemptions) och ansöks om via AIBA:s anti-doping kommission. Detta gäller utövare på internationell nivå som av medicinska skäl måste använda sig av medicin som finns på listan över förbjudna preparat.

Länk till AIBA antidoping

Om utövaren inte har dispens från sin nationella antidopingorganisation ska ansökan göras till AIBA.

Om utövaren har en dispens för tävlande nationellt från sin nationella antidopingorganisation så gäller den även vid internationellt tävlande. 

Genom den indelning av idrottsutövare på nationell/hög tävlingsnivå samt övrig idrottsutövare som finns i dispensreglerna kan idrottare på nivå “Övrig” ansöka om en så kallad retroaktiv dispens efter begäran från Dopingkommissionen. Dispensen omfattar bruk av dopingklassad substans eller metod. En begäran från Dopingkommissionen kommer oftast när det hittats spår av förbjudna substanser i dopingprov.

8.  Vistelserapportering

Det krav som finns på vistelserapportering syftar till att utövare av elitidrott ska känna en trygghet i att tävla i en dopingfri miljö. Genom att sköta sin vistelserapportering bidrar de aktiva till ett bra antidopingarbete genom att göra sig tillgängliga för dopingkontroll. Aktiva som omfattas av vistelserapporteringskravet informeras individuellt om detta.

9.  Astmamediciner och kortison

För vad som gäller kring specifika astmamediciner hänvisar vi till “Röd-Gröna”-listan då vissa mediciner inom denna kategori, vid normal dosering, inte kräver dispens medan andra mediciner kräver dispens.

Var noga med att icke-dispens och dispenskrav gäller vid normal dosering eller rekommenderad normal dosering. Vid högre dosering än normal kan dispens komma att behövas, även för mediciner som normalt inte behöver dispens.

10.  Vaccinera klubben

SBF råder alla sina medlemsföreningar att genomföra RF:s kostnadsfria utbildning för föreningar “Vaccinera Klubben”. Utbildningen hjälper föreningar att bland annat ta fram en egen antidopingplan och går snabbt att genomföra.

Det är ett mål från SBF:s sida att medlemsföreningar ska ha genomfört denna enkla utbildning.

Länk till Vaccinera klubben

11.  Ren vinnare

Vi uppmanar också aktiva på alla nivåer att genomföra den webbaserade utbildningen Ren Vinnare, som riktar sig till utövare och stödpersonal och innehåller information om gällande dopingregler. 

Länk till Ren Vinnare

 

Länkar till SBF:s antidopingprogram och handlingsplan hittar ni nedan:

Här hittar ni SBF:s antidopingprogram och policy i sin helhet

Här hittar ni SBF:s handlingsplan i sin helhet 

 

 

Uppdaterad: 28 NOV 2018 11:19 Skribent: Patrik Bengtsson
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Svenska Boxningsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Se all info

Vi samarbetar med:

http://sok.se/topp-och-talang/topp-och-talangstod.html

www.eubcboxing.org

https://www.aiba.org/

https://www.rf.se/vaccinera

TFFIR.jpeg