Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


Allmäna bestämmelser


Uppland/Västmanlands boxningsförbund (U/VBF) skall enligt dessa stadgar och Svenska boxningsförbundets stadgar såsom Svenska boxningsförbundets regionala organ arbeta i enlighet med detta förbunds ändamål.

 

2 § Sammansättning
U/VBF omfattar de föreningar som är medlemmar i Svenska boxningsförbundet och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

 

3 § Verksamhetsområde
U/VBF verksamhetsområde omfattar Upplands- och Västmanlands län, samt kommunerna Norrtälje och Sigtuna (Stockholms län).

 

4 § Stadgar
Ändring eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av distriktsmöte och skall godkännas av Svenska boxningsförbundet.
För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3 av antalet avgivna röster.
För upplösning av U/VBF krävs bifall av minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra följande distriktsmöten hållna med minst ett års mellanrum. Dessutom krävs godkännande av Svenska boxningsförbundet.

 

5 § Beslutande organ
Distriktsförbundets beslutande organ är distriktsmötet, extra distriktsmöte och distriktsstyrelsen.

 

6 § Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår
U/VBF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar perioden fr. o. m den 1 juli t. o. m. den 31 juni. Distriktsstyrelsens arbetsår omfattar tiden från distriktsmötet t o m påföljande ordinarie distriktsmöte.

 

7 § Avgifter
Årsavgifter till U/VBF erläggs enligt beslut av distriktsmötet.

 

8 § Sammansättning av styrelsen m.m.
U/VBF skall verka för att styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås.
Jämställdhet skall också eftersträvas i kommittéer och liknande där fler än en person skall ingå.

 

9 § Firmateckning
U/VBF:s firma tecknas av distriktsstyrelsen eller, om den så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

 

10 § Skiljeklausul
Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, distriktsförbund eller Svenska boxningsförbundet får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i Riksidrottsförbundets eller Svenska boxningsförbundets stadgar, avgöras enligt lagen om skiljemän.

 

11 § Hedersordförande och hedersledamot
Förutvarande förbundsordförande, som på ett förtjänstfullt sätt gagnat U/VBF kan - enligt 3 Kap. 2 § i Riksidrottsförbundets stadgar - på förbundsstyrelsens enhälliga förslag av distriktsmötet utses till hedersordförande i U/VBF.Förutvarande ledamot av distriktsstyrelse eller annan kan på samma grunder utses till hedersledamot av U/VBF. Hedersordförande och hedersledamot har rätt att närvara vid distriktsstyrelsens sammanträden.

 

Uppdaterad: 05 FEB 2016 16:00 Skribent: Hotan Haghighatgoo

Postadress:
Uppland-Västmanlands Boxningsförbund
Svenska Boxningsförbundet, Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info

Vi samarbetar med:

http://sok.se/topp-och-talang/topp-och-talangstod.html

www.eubcboxing.org

https://www.aiba.org/

https://www.rf.se/vaccinera

TFFIR.jpeg